دیرین دیرین - توافق

دیرین دیرین - این قسمت: توافقآقا چه خبر؟ بالاخره توافق هسته ایبه دست اومد،بوجود اومد،حاصل شد،یا فقط شد؟!