کلیپ عمو پورنگ

داریوش فرضیایی و توضیح ویدئویی اش درباره یک شایعه که هر از چند وقت یکبار در شبکه های اجتماعی میپیچد