کلیپ مهدی ماهانی در یک شب برفی

سلفیِ برفی مهدی ماهانی در یک شب برفی در ارتفاعات تهران.