دیرین دیرین - کالای چونی

دیرین دیرین - این قسمت: کالای چونی در دوران دیرین دیرین،به کشور چین،چون می گفتند!