کلیپ اگر عاشق ایران هستین

فردوسی از خاک تو است خیام را شورانده ای سهراب شعرت زنده است صدها فروغ آورده ای شعر و آهنگ: یحیی اسلامی