دیرین دیرین - رد پا

دیرین دیرین - این قسمت: ردپا در دوران دیرین دیرین، یه ۸ سال قبل تر،اختلاس کردن رونق فراوانی داشت.