کلیپ سمبل امید برای همه ما

نیک وی آچیچ دست و پا ندارد اما فرد بی دست و پایی نیست. او ازدواج کرده و در حال حاضر یک فرزند هم دارند. خیلی ها فکر می کنند که نیک چطور توانسته حلقه ازدواج را در انگشتان همسرش قرار دهد. به هر حال نبوغ نیک در اینجا هم به او کمک کرده تا ازدوج موفقی داشته باش