کلیپ تاریکی دوام ندارد

حتی اگر دنیای زیبای شما به هر دلیلی تاریک شده و امیدی را نمی بینید باز هم مایوس نشوید. همیشه برای شروع تازه راهی هست و تیرگی دوام ندارد..