کلیپ سمبل امید برای همه ما

نیک وی آچیچ که به ظاهر از دوپا و دو دست محروم است اندیشه ای عمیق و ایمانی شگرف دارد. با توجه به نوع نگاه ژرف و زیبایی که به زندگی دارد توانسته بر تمام محدودیت های زندگی غلبه کند و نه تنها برای معلولان بلکه برای تمام کسانی که به ظاهر از سلامت کامل جسمی برخ