کلیپ مریم معصومی

این اولین ویدیویی بود که مریم معصومی برای هوادارانش به اشتراک گذاشت..