کلیپ مجید مظفری

مجید مظفری با این ویدیو کیک تولدش را در کنار هوادارانس فوت کرد. .