کلیپ محسن افشانی

محسن افشانی در کیش که گویا نحوه شیوه صحیح استفاده از این تاب را نمیداند. .