کلیپ زانیار خسروی

زانیار خسروی سوار بر تله سیژ در مسیر پیست اسکی نکاتی را درباره این ورزش پولداری بیان میکند