کلیپ مهدی ماهانی

مهدی ماهانی این روزها در اروپا به سر میبرد و تجربه غذا دادن از نزدیک به پرندگان.