دیرین دیرین - فاصله

دیرین دیرین - این قسمت: فاصله آی گفتم...حرف دل خودمو زدم.واقعا دستم درد نکنه که اینچنین با زبان طنز،به بیان مشکلات و معضلات جامعه می پردازم.