کلیپ مهراوه شریفی نیا

مهراوه شریفی نیا با خنده های همیشگی اش، در این ویدئو از تجربه ای می گوید که برای اولین بار برایش اتفاق افتاده است!