کلیپ نفیسه روشن

لحظاتی از اسکیِ نه چندان حرفه ای نفیسه روشن! خودتان ببینید!