کلیپ دکتر علی مطهری

دکتر علی مطهری، نماینده محترم مجلس که به تازگی عضو اینستاگرام شده اند، با این ویدئوی جالب از صفحه خود رونمایی کردند.