کلیپ سحر دولتشاهی

سحر دولتشاهی و سخنانی با هواداران اش از طریق این ویدئوی سلفی