کلیپ شهرام حقیقت دوست

فریاد های شهرام حقیقت دوست در جریان بگو مگویش با بهاره رهنما در پشت صحنه یک تئاتر