کلیپ رضا قوچان نژاد

فقط رضا قوچان نژاد است که می تواند حین دویدن روی تردمیل از خودش فیلم بگیرد!