کلیپ نعیمه نظام دوست

نعیمه نظام دوست عزیز با این ویدئو از حرم امام رضا نائب الزیاره تمامی هموطنان شد.