کلیپ پریناز ایزدیار

پریناز ایزدیار و فوران احساسات اش نسبت به آزادی پرندگانی که در فقس بودند.