کلیپ وقتی مینیون ها دست به یکی میکنند

کار تیمی با مسیری مشخص و درست، انجام کارها را ساده تر میکند