دیرین دیرین - ناسز

دیرین دیرین - این فسمت: ناسز متاسفانه امروز خانم ها چوب بی لخلاقی بعضی مرد ها رو می خورند