کلیپ هر چیزی حدی دارد !! حتی زیبایی!

هر چیزی حدی دارد حتی زیبایی