دیرین دیرین - سرعت صوت

دیرین دیرین - این قسمت: سرعت صوتب عد از چند قسمت به قول شما سفارشی و به قول خودمون فرهنگ سازی، امروز یه قسمت به قول شما انتقادی تند و تیز و به قول خودمون آموزش فیزیک داریم!