کلیپ جذاب احترام به حیوانات

کلیپ جذاب و دیدنی از یك قوی زیبا که وسط خیابون نشسته است و تكان نمی خورد و همه ماشین ها را به طرف دیگه هدایت میكنن تا قو آسیبی نبیند