دیرین دیرین - توقف عمر

دیرین دیرین - این قسمت: توقف عمرهمانطور که می دانید در زمان دیرین دیرین می نشستند بر لب جوی و گذر عمر می دیدند.اما همانطور که نمی دانید، اگر جوی گیرشان نمی آمد،می نشستند بر لب برکه و توقف عمر می دیدند.مانند این قسمت!