دیرین دیرین - شمردن

دیرین دیرین - این قسمت : شمردندر دوران دیرین دیرین، شمارش رونق فراوانی داشت.مردم می شمردند...