دیرین دیرین - کتاب خواری

دیرین دیرین - این قسمت کتاب خواری مگه یه خانواده ۵۲ هزار و خرده ای نیستیم که تعدادمون هر لحظه داره بیشتر می شه؟- همینطوره دن کورلئونه- نکنه انیمیشن هایی که می سازم بی نمکه؟- نه، ولی.- نه ولی نداره!آیا تعداد لایک و اشتراک گذاری کارهامون مناسب تعداد خانواد