دیرین دیرین - جای تاسف

دیرین دیرین - این قسمت: جای تأسفاین قسمت درباره احترام به بزرگتره. البته من که الان واسه خودم بزرگتری شدم. سنم اندازه سن بابابزرگمه! ولی شما جوون ها یادتون نره که به بزرگترها احترام بگذارید.