دیرین دیرین - نسخه

دیرین دیرین - این قسمت نسخه یه وکیل خوب که بتونه از آدم در برابر شکایت برخی موتور سواران محترم دفاع کنه،سراغ ندارید؟یه بادی گارد چی؟