دیرین دیرین - فست فوت

دیرین دیرین - این قسمت: فست فوت در دوران دیرین دیرین، رستورانهای زنجیره ای وجود داشت که با غذاهایشان خیلی سریع مشتری ها را به کشتن می دادند. به این رستورانها فست فوت (fast fowt) به معنی فوت دهنده سریع می گفتند!این گونه از رستورانها امروزه نیز وجود دارند