دیرین دیرین - سر در گریبان ها

دیرین دیرین - این قسمت: سر در گریبان هابه دلیل استقبال خوب شما بینندگان عزیز از کارتونهای دیرین دیرین، از این به بعد روزهای تعطیل انیمیشن نداریم!بنابراین قسمت بعدی ما روز شنبه، ۱۶ خرداد خواهد بود. چیه آقا جان؟ ما اینجوری قدر دانی می کنیم دیگه!!