دیرین دیرین - ساخر

دیرین دیرین - این قسمت:ساخرهر روز صبح که میام یه چیزایی راجع به آیتم اون روز می گم ،شما رو یاد مجری های دهه شصت تلویزیون نمی ندازمکه قبل از برنامه ها میومدن و اعلام برنامه می کزدن؟!اگه اینجوریه دیگه نیام!