دیرین دیرین - زمین گرد است

دیرین دیرین - این قسمت: زمین گرد استبعد از چند قسمت محیط زیستی و آموزشی و بعد هم چند تا انتقادی،حالا یه قسمت علمی با هم ببینیم.