دیرین دیرین - نان سنگک

دیرین دیرین - این قسمت: نان سنگکآقا دیدین چه یهویی بنزین تک نرخی شد؟آخه این چه وضعشه؟چرا نون دوباره گرون نشد که به موضوع این قسمت ما بخوره؟!آخه ما دردمونو به کی بگیم؟!