مستند زندگی یک دیکتاتور - معمر قذافی (انگلیسی)

معمر محمد ابومنیار معروف به سرهنگ معمر محمد قذافی ، سیاست مدار انقلابی و رییس شورای فرماندهی انقلاب لیبی از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۷ و سپس برادر رهبر جماهیری عربی لیبی از ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۱ بود . وی در اول سپتامبر سال ۱۹۶۹ میلادی با کودتایی آرام حکومت محمّد ادریس سنوسی ، پادشاه وقت لیبی را سرنگون ساخت .