دیرین دیرین - برخی از ...

دیرین دیرین - این قسمت : برخی از ...! لطفا به کلمه برخی تو پلان آخر توجه کنید.همین عرض دیگه ای ندارم.