دیرین دیرین - کار مفید

دیرین دیرین - این قسمت: کار مفیدبی سر و ساسانیان خیلی کار می کردند طفلکی ها ، اصلا هلاک می شدن.کاش من اون دوران بودم و نمی ذاشتم.