دیرین دیرین - مذاکرات

دیرین دیرین - این قسمت:مذاکراتما برگشتیم! آقا این دو روز که از شما دور بودیم، خیلی به ما سخت گذشت.شما رو نمی دونم ، اما واسه ما که اندازه ی ۴۸ ساعت طول کشید!