دیرین دیرین - اتوبوس ۲

دیرین دیرین - این قسمت:اتوبوس ۲امروز از صبح احساس می کنم بی نمکم.اصلا هر چی زور می زنم، با نمک نمیشم.شاید مال خستگی و پیریه.یه کم استراحت می کنم پیری در بره.