دیرین دیرین - تجزیه بطری

دیرین دیرین - این قسمت: تجزیه بطری آیا می دونید یه بطری نوشابه و یه بطری غیره،چقدر طول می کشه تا تو طبیعت تجزیه بشه؟اگه می دونید،چرا پرتش می کنید تو طبیعت؟برین ورش دارید بطریا رو!اعصاب نمی ذارن واسه آدم ده و نیم صبحی!