دیرین دیرین - تفکیک زباله ۲

دیرین دیرین - این قسمت: تفکیک زباله ۲تفکیک زباله ۱ رو که پخش کردیم، از فرداش که دیروز باشه، همه شهروندان پند گرفته و شروع کردن به تفکیک کردن زباله هاشون از مبداء. اما گزارش رسیده که هنوز چند نفر معدود نما هستند که زباله هاشونو تفکیک نمی کنن. این قسمت رو