دیرین دیرین - تفکیک زباله

دیرین دیرین - این قسمت: تفکیک زبالهراستی چرا این چند روزه یادم رفت ازتون بخوام که لایک بزنید و به اشتراک بذارید. پیریه دیگه... حالا جذب اسپانسر و پولدار شدن و بعدش دچار فساد مالی شدن و دست آخر کانادا رفتن، شاید هم دستگیر شدن، چند روز عقب افتاد! حیف شد...