معرفی برنامه های ویژه رمضان رادیو معارف

این تیزر به معرفی برنامه های ویژه رمضان رادیو معارف در سال ۹۴ و زمان پخش آنها از این رسانه دینی می پردازد