آلودگی واحد های تولیدی دغدغه مردم ومسئولان

استفاده نکردن بعضی از واحد های تولیدی از فیلتر آلودگی هوا را دوچندان کرده است