دانش آموزان موفق یزدی

تلاش و ارداه پولادین دانش آموزان یزدی باعث موفقیت آنها در کشور شده.