تلنگر (عمو کتابی)

وقتی عمو کتابی باعث خوشنامی یک روستا می شود.